Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

5310 5c32 500
Reposted fromdancios dancios viayoann yoann
2565 2373 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
5344 7633 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viayoann yoann
6321 ba8c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayoann yoann
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
6292 6306 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
7827 ab69
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viatak-czekam tak-czekam
Reposted fromjohn-d john-d viatak-czekam tak-czekam

March 29 2020

9728 2b58 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
1368 b390 500
Reposted fromdancios dancios
3349 6d3b 500
Reposted fromdancios dancios
5500 5961 500
Reposted fromdancios dancios
9963 5f91 500
Reposted fromdancios dancios
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl