Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

9612 055c 500
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
8389 6385
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer
3773 91a8 500
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
5165 e7b4
Reposted fromevaaristo evaaristo viajaggal jaggal
6795 c2aa 500
Reposted fromSanthe Santhe
6804 f01c 500
Reposted fromSanthe Santhe
6984 4d99 500
Reposted fromSanthe Santhe
8015 7a62 500

November 04 2017

2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
5320 fd46 500
9564 f4b9 500
3305 ec39 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacytaty cytaty
3223 b020
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viamaybeinlove maybeinlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl