Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat viazapominanie zapominanie
2646 06ee 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
2081 44b9 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaAmericanlover Americanlover
8241 cb47
1454 0a79 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viawrazliwa wrazliwa
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim viafckit fckit
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatwice twice
6061 7b1d 500
Reposted fromjuan juan vianewnightmare newnightmare
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"

Reposted fromoopsiak oopsiak vianewnightmare newnightmare
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Zawsze miło jest wiedzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś przecież musi być tyłkiem tego świata.
— Terry Pratchett – Zbrojni
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

April 16 2017

5966 6e27
Reposted fromMuppet Muppet viaszarakoszula szarakoszula
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viahouseofpain houseofpain
Reposted fromvolldost volldost viahouseofpain houseofpain
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl