Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaLookrecja Lookrecja
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
3201 820d 500
7859 cd9a 500
Reposted frommartinini martinini viaCannonball Cannonball

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"
Reposted fromrichardth richardth viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
1631 46ce 500
4113 4fd1
9232 77a8
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
0466 e0bb 500
3098 0be4
Reposted fromlittlestories littlestories
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik vianamehercarmen namehercarmen
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viazombiekrasko zombiekrasko
3414 5f51 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl